Algemene voorwaarden

Taartactie.nl is een initiatief van Local Rebels. In de overeenkomst met Partner is Local Rebels echter nooit een partij. Local Rebels kan dus niet worden verplicht het door Partner aangeboden product te leveren.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten op Taartactie.nl. Op het moment van een aankoop op de Website, aanvaard je de toepasselijkheid en inhoud van deze algemene voorwaarden.
 2. Er kan alleen schriftelijk worden afgeweken van de inhoud van deze algemene voorwaarden.
 3. Een eventuele nietigverklaring en/of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden, tast de rechtsgeldigheid van de overige niet-nietige of niet-vernietigbare bepalingen in deze algemene voorwaarden, niet aan.
 4. Local Rebels behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden voor Overeenkomsten die reeds tot stand gekomen zijn voorafgaand aan deze wijziging. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan 14 dagen na kennisgeving van deze wijziging aan jou. Indien je het niet eens bent met de voorgestelde wijziging, dan kun je dit binnen voornoemde termijn van 14 dagen meedelen aan ons en heb je het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
 5. Alle prijzen op de Website zijn inclusief BTW, tenzij anders wordt aangegeven.

Artikel 2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Local Rebels: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Local Rebels B.V., gevestigd te F. Hazemeijerstraat 800, 7555RJ Hengelo
 2. Website: de website van Taartactie.nl (www.taartactie.nl)
 3. Overeenkomst: de Overeenkomst met Local Rebels inzake de aankoop van Vouchers op de Website
 4. Voucher: de door Local Rebels, namens Partner, digitaal aangeboden tegoedbon, waarop vermeld staat de naam en locatie van Partner, het product, de prijs, de geldigheid en de unieke Vouchercode
 5. Partner: de natuurlijke of rechtspersoon (supermarkt) die het op de Voucher vermelde product (taart) zal leveren

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

Op het moment van het bestellen van een Voucher op de Website komt de Overeenkomst met Local Rebels tot stand.

Artikel 4. Bestelling

 1. Je gegevens die bij een bestelling worden gevraagd, dien je naar waarheid in te vullen.
 2. Na je bestelling ontvang je per e-mail van Local Rebels je Voucher.

Artikel 5.  Aanbiedingen Partners

 1. Local Rebels plaatst op de Website aanbiedingen van Partners. Door aankoop van een Voucher accepteer je deze aanbieding.
 2. Er komt een overeenkomst tot stand komt met een Partner op het moment dat je een bestelling plaatst en betaalt via iDeal. Indien het bedrag niet kan worden afgeschreven van je bankrekening, dan komt er geen overeenkomst met Partner tot stand en ontvang je geen Voucher. Na totstandkoming van de overeenkomst met Partner, ontvang je de Voucher.
 3. In de overeenkomst met Partner is Local Rebels echter nooit een partij. Local Rebels kan dus niet worden verplicht het door Partner aangeboden product te leveren.
 4. Type- of spelfouten zijn voorbehouden.

Artikel 6. Ontbinding overeenkomst Partner

 1. Je kunt binnen 14 dagen de overeenkomst met Partner schriftelijk ontbinden, zonder opgaaf van redenen.
 2. De in lid 1 genoemde termijn vangt aan op de dag dat de Voucher door je is ontvangen.
 3. In geval van een ontbinding op grond van lid 1 van dit artikel zal het reeds door je betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen worden teruggestort op het rekeningnummer dat gebruikt is voor de betaling.

Artikel 7. Voucher verzilveren

 1. De Voucher kan bij de op de Voucher vermelde Partner verzilverd worden onder de op de Voucher vermelde voorwaarden.
 2. De Voucher met daarop leesbaar de unieke Vouchercode dien je bij de Partner op je telefoon te laten zien of uit te printen en in te leveren bij Partner. Indien de Vouchercode niet leesbaar is, de Vouchercode niet overeenkomt met de controlelijst of de Voucher niet getoond kan worden, heeft Partner het recht om zijn product (de taart) niet te leveren. De uiteindelijke beoordeling over de geldigheid ligt bij Local Rebels.
 3. De Voucher moet worden verzilverd binnen de op de Voucher vermelde termijn. Wanneer er geen termijn op de Voucher is vermeld, is de Voucher maximaal zes maanden na verzending van de Voucher verzilverbaar.
 4. De Voucher is niet geldig in combinatie met andere acties of aanbiedingen en kan slechts één keer worden gebruikt. In wisselen voor contanten is niet mogelijk.
 5. Omdat het (over het algemeen) een vers product betreft (taart), kan het voorkomen dat op het door jou gewenste moment geen product beschikbaar is. Om teleurstelling te voorkomen, adviseren we om minimaal 1 dag van tevoren je bestelling aan Partner door te geven. De Voucher geeft je geen recht om de levering van goederen door Partner op een bepaald tijdstip te eisen.

Artikel 8. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden door omstandigheden buiten hun schuld.
 2. Indien de Voucher niet kan worden verzilverd bij Partner, door een omstandigheid die geheel buiten de macht van Local Rebels is gelegen (zoals bijvoorbeeld het staken van de bedrijfsactiviteiten van Partner door een faillissement, surseance van betaling, een schuldsaneringsregeling of intrekken van een vergunning), en heeft Local Rebels het door jou betaalde bedrag reeds doorbetaald aan Partner, dan kun je bij Local Rebels geen aanspraak maken op terugbetaling van het door jou aan Local Rebels betaalde bedrag.
 3. Zodra het voor Local Rebels blijvend onmogelijk is haar verplichtingen na te komen door het bestaan van de overmachtsituatie of wanneer de overmachtsituatie langer dan acht weken aanhoudt, hebben alle partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9.  Klachtenregeling

 1. Indien je een klacht hebt over de diensten of over de Vouchers die worden geleverd door Local Rebels, dan dien je deze klacht in te dienen middels een brief gericht aan: Local Rebels B.V., F. Hazemeijerstraat 800, 7555RJ Hengelo of per e-mail aan Local Rebels: info@localrebels.nl.
 2. Je ontvangt geen schriftelijke ontvangstbevestiging van je klacht.
 3. Local Rebels zal binnen 14 dagen reageren op je klacht.
 4. Klachten over de gekochte producten van Partner dienen direct gemeld te worden aan Partner, omdat Local Rebels geen partij is in deze overeenkomst.

Artikel 10. Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.